Όροι Χρήσης

Yπηρεσία μόνιμων αναγνωριστικών (PID service)

 1. Εισαγωγή

H Yπηρεσία μόνιμων αναγνωριστικών (PID service) της ΕΔΕΤ Α.Ε. (εφεξής αναφερόμενη ως «Υπηρεσία») παρέχεται από την ΕΔΕΤ Α.Ε. προς την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική κοινότητα για χρήση που έχει ως στόχο την κάλυψη ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών.

 1. Χρήστες

H Υπηρεσία απευθύνονται στα μέλη της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής κοινότητας.

 1. Μη επιτρεπτή χρήση

H Υπηρεσία διατίθεται στους δικαιούχους για την κάλυψη των ευρύτερων εκπαιδευτικών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών αναγκών. Απαγορεύεται ρητά η άμεση ή έμμεση χρήση της Υπηρεσίας για την προώθηση οποιουδήποτε εμπορικού σκοπού, όπως επίσης και η χρήση που παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο ισχύοντες νόμους και διατάξεις. Απαγορεύεται η χρήση της Υπηρεσίας για μεταφόρτωση, δημοσίευση ή διάθεση περιεχομένου:

 • ακατάλληλου, δυσφημιστικού, παράνομου, άσεμνου ή μη νόμιμου.
 • που παραβιάζει πατέντα, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά μυστικά ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε μέρους.
 • που προωθεί πυραμιδικά σχήματα, γράμματα αλυσίδας ή ενοχλητικά εμπορικά μηνύματα ή διαφημίσεις.
 • που προωθεί ή/και παρέχει εκπαιδευτικές πληροφορίες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες ή/και προωθεί τη φυσική βία ή/και βλάπτει κατά ομάδων ή ατόμων.

Απαγορεύεται η κακόβουλη χρήση της Υπηρεσίας για κάθε τύπου ηλεκτρονικές επιθέσεις που στοχεύουν στην παρεμπόδιση της ίδιας της Υπηρεσίας ή τρίτων, στην εκμετάλλευση ευπαθειών, στην παράνομη πρόσβαση σε συστήματα τρίτων και στην υποκλοπή προσωπικών δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, αλλά όχι περιοριστικά:

 • Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια στοχεύει στην παρεμπόδιση ή/και στη διακοπή λειτουργίας της Υπηρεσίας ή των διακομιστών ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις Υπηρεσίες, καθώς και η παράβλεψη των απαιτήσεων, των διαδικασιών, των πολιτικών ή των κανονισμών των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις Υπηρεσίες.
 • Απαγορεύεται η παρεμπόδιση ή/και η δημιουργία δυσχέρειας άλλου χρήστη από την ορθή χρήση της Υπηρεσίας.
 • Απαγορεύεται η δημιουργία λογαριασμών χρηστών μέσω αυτόματων μέσων ή χρησιμοποιώντας ψευδείς προφάσεις.
 • Απαγορεύεται η χρήση, προώθηση, υποβοήθηση ή πληροφόρηση τρίτων για χρήση της Υπηρεσίας με παράνομο τρόπο ή με τρόπο που παραβιάζει τους όρους χρήσης.
 • Απαγορεύεται η δυσφήμηση, προσβολή, παρενόχληση, καταδίωξη, απειλή ή με άλλον τρόπο παραβίαση των νόμιμων δικαιωμάτων (όπως το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και στη δημοσιότητα) τρίτων.
 • Απαγορεύεται η διαγραφή οποιωνδήποτε ενδείξεων πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικού σήματος ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στις Υπηρεσίες.
 1. Πνευματικά δικαιώματα

Όλα τα ως άνω εφαρμόζονται και ισχύουν μόνο για νόμιμο περιεχόμενο και μόνο για την περίπτωση που η χρήση και δημοσίευση του περιεχομένου δεν παραβιάζει το νόμο. Η χρήση και διανομή περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων παραβιάζει και τους παρόντες όρους χρήσης. Η ΕΔΕΤ Α.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη ούτε και μπορεί να ελέγχει την ύπαρξη αυτών των δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου η ΕΔΕΤ Α.Ε. θεωρεί ότι, κάθε χρήστης είναι κάτοχος των εν λόγω δικαιωμάτων και εγγυάται —με την αποδοχή των παρόντων όρων— ότι έχει τα απαραίτητα δικαιώματα ώστε η χρήση και δημοσίευση του περιεχομένου να μην καταστρατηγεί το νόμο και τις σχετικές διατάξεις

 1. Διακοπή ή ματαίωση

Σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης της Υπηρεσίας, η ΕΔΕΤ Α.Ε. δύναται να αναθεωρήσει, να επανεξετάσει ή/και να παύσει την παροχή της Υπηρεσίας προς τον παραβάτη χρήστη ή/και να αποσύρει περιεχόμενο που έχει αποθηκευτεί από αυτόν, χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση.

 1. Ιδιωτικότητα

Η ΕΔΕΤ Α.Ε., προκειμένου να παρέχει απρόσκοπτα της Υπηρεσίας της, δύναται να συλλέξει γενικά στατιστικά στοιχεία κίνησης και αξιοποίησης των δικτυακών ή υπολογιστικών πόρων της υποδομής. Οι πληροφορίες που ενδεχομένως θα συλλέγονται μέσω της Yπηρεσίας από την ΕΔΕΤ Α.Ε. θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της λειτουργίας της εκάστοτε Υπηρεσίας, τη βελτίωση της ποιότητας λειτουργίας της ή για ερευνητικούς σκοπούς και μπορεί να δημοσιευθούν ή να διατεθούν σε τρίτους, αφού πρώτα γίνει κατάλληλη επεξεργασία ώστε να μην αποκαλύπτονται προσωπικά στοιχεία των διαχειριστών ή/και των τελικών χρηστών της εκάστοτε Υπηρεσίας . Η ΕΔΕΤ Α.Ε. μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας όταν αυτό απαιτηθεί από το νόμο και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 1. Αποποίηση ευθύνης

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τα δεδομένα που διακινούνται μέσω της Υπηρεσίας. Η απόφαση για τη νομιμότητα του περιεχομένου-δεδομένων, ή/και η απόφαση για την ανάρτηση και διακίνηση συγκεκριμένου περιεχομένου και δεδομένων, ανήκει αποκλειστικά στο χρήστη.

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποτρέψει οποιαδήποτε κατάχρηση, αυθαιρεσία, φθορά, απώλεια περιεχομένου και δεδομένων, δεν εγγυάται όμως σε καμία περίπτωση ότι κάτι τέτοιο δε θα συμβεί και δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που συμβεί. Οι χρήστες της Υπηρεσίας οφείλουν να διατηρούν δικά τους αντίγραφα ασφαλείας για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να επιτύχει μέγιστη διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας, όμως σε καμία περίπτωση δεν παρέχει εγγυήσεις διαθεσιμότητας ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπόλογη ή/και υπεύθυνη για άμεσες ή έμμεσες ζημιές που οφείλονται σε απώλεια της Υπηρεσίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

Σε καμία περίπτωση η ΕΔΕΤ Α.Ε. δεν μπορεί να θεωρηθεί υπόλογη ή/και υπεύθυνη για απώλεια δεδομένων και περιεχομένου που διακινείται μέσω της Υπηρεσίας καθώς και για κάθε σχετική ζημία. Επίσης, η ΕΔΕΤ Α.Ε. δεν εγγυάται, ούτε φέρει καμία ευθύνη, για την ακρίβεια δεδομένων και περιεχομένου που είναι διαθέσιμα μέσω των Υπηρεσιών.

Απόψεις που εκφράζονται, ή κείμενα που δημοσιεύονται μέσω της Υπηρεσίας από οποιονδήποτε χρήστη, δεν είναι σε καμία περίπτωση επίσημες απόψεις της ΕΔΕΤ Α.Ε., ούτε δεσμεύουν με οποιονδήποτε τρόπο την ΕΔΕΤ Α.Ε., η οποία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο τους.

Επειδή η ΕΔΕΤ Α.Ε., σύμφωνα και με τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν ελέγχει με κανένα τρόπο το περιεχόμενο της διακινούμενης πληροφορίας και των διακινούμενων δεδομένων, αποποιείται κάθε ευθύνη για ενδεχόμενη διακίνηση πάνω στο δίκτυό της, προϊόντων, υπηρεσιών ή μέσων των οποίων η κατοχή ή διακίνηση συνιστούν κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο αδίκημα.

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την αδιάλειπτη και αξιόπιστη λειτουργία της Υπηρεσίας. Παρόλα αυτά, η ΕΔΕΤ Α.Ε. μπορεί, αν απαιτηθεί, να παύσει την παροχή της Υπηρεσίας ή και να τροποποιήσει κάποια χαρακτηριστικά της, οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη άδεια. Η διακοπή της παροχής της Υπηρεσίας σημαίνει αυτόματα τη διακοπή χρήσης της από τους χρήστες χωρίς κανένα δικαίωμα αποζημίωσης.

8.Εφαρμογή των όρων

Οι παρόντες όροι χρήσης αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη συνεννόηση προφορική ή γραπτή ή άλλο συμβόλαιο, σύμβαση, συμφωνητικό σχετικό με την εκάστοτε Υπηρεσία. Η ΕΔΕΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον παρόντα κανονισμό χρήσης, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση των χρηστών της Υπηρεσίας. Η ΕΔΕΤ Α.Ε. διατηρεί επίσης το δικαίωμα να εξελίσσει την Υπηρεσία ανάλογα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Η χρήση της Υπηρεσίας συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των ισχυόντων όρων χρήσης, οι οποίοι, όπως κάθε φορά ισχύουν και τροποποιούνται, αποτελούν τη σύμβαση μεταξύ των χρηστών της Υπηρεσίας και της ΕΔΕΤ Α.Ε. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να αποσύρει τη συναίνεσή του στους όρους χρήσης, αλλά αν το πράξει, η ΕΔΕΤ Α.Ε. θα διακόψει την παροχή της εκάστοτε Υπηρεσίας προς το συγκεκριμένο χρήστη.

Οι ως άνω όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε διαφορά που θα δημιουργείται σε σχέση με αυτούς θα επιλύεται από τα δικαστήρια των Αθηνών.